tác động của lắng nghe trong công việc

Những cản trở trong vấn đề lắng nghe , tác động của nó đến công việc?

phuong-phap-nang-cao-ky-nang-giao-tiep-cho-nguoi-nhut-nhat-dat-ngang-hang-minh-voi-nguoi-khac

Thường uy tín làm tăng sức ám thị, nên khi chúng ta nghe một người có uy tín nói về những vấn đề mình quan tâm, thì chúng ta dễ